STEMREGEN®, bilimsel olarak kanıtlanmış özel bir karışımdır. Bu karışım, kemik iliğinden kök hücrelerin salınımını ve dokulara göçünü uyarmada belgelenmiş botanik biyoaktifleri yoğun bir şekilde içerir.

STEMREGEN®, dokuların onarımını desteklemek amacıyla geliştirilmiştir ve zinde bir yaş alma sürecine katkı sağlamaktadır.

Kır İğdesi (Stemberry™) (Sea Buckthorn berry) Ekstresi

Kır iğdesi, Tibet, Moğolistan ve Orta Kuzey Çin’e özgü bir bitkidir.
Tibet, Moğol ve Çin geleneksel tıbbında tarihsel kullanımının gösterdiği ve zengin Proantosiyanidin içeriğiyle Kır iğde ekstresinin kök hücre mobilizasyonunu destekleme ve dolaşımdaki kök hücre sayısını arttırma kabiliyeti mekanizmaları ortaya çıkarılmıştır.

Kır iğdesi ekstresinin kullanımını kemik iliği kök hücreleri harekete geçtikten sonra doku onarımı sürecine katılabilir ve lokal iltihaplanmanın giderilmesinde ve genel sağlık durumunu da destekler.

StemAloe™

Aloe vera’dan ekstrakte edilen bir polisakarit olan asemannan, doku rejenerasyonu potansiyeli olan ve hücre proliferasyonunda, hücre dışı matris sentezinde ve mineralizasyonunda önemli bir rol oynayan bir biyomoleküldür.

SOARES, V.et al. The influence of Aloe vera with mesenchymal stem cells from dental pulp on bone regeneration: characterization and treatment of non-critical defects of the tibia in rats. J Appl Oral Sci. 2019,1-11.

Mavi – Yeşil Yosun (Aphanizomenon flos-aquae /AFA) Ekstresi

Mavi – Yeşil Alg (AFA) Güney Oregon’daki Klamath gölünde doğal olarak yetişen bir yosundur.

Fukoidan ve sülfatid dahil L-selektin ligandları (LSL’ler) kök hücre mobilizasyonu üzerinde kanıtlanmış bir etkiye sahiptir.

Mavi – Yeşil Alg (AFA) ekstresinin dolaşımdaki kök hücrelerin artışını önemli ölçüde destekleyen bir bileşik olan L-Selectin Ligand içerdiği keşfedildi.

In vitro olarak CD34 kemik iliği hücreleri üzerinde CXCR4 ekspresyonunu modüle eder ve in vivo olarak CD34+ CD133+ ve CD34+ CD133(-) hücrelerinin mobilizasyonunu tetikler.
Jensen GS et al. Mobilization of human CD34+ CD133+ and CD34+ CD133(-) stem cells in vivo by consumption of an extract from Aphanizomenon flos-aquae–related to modulation of CXCR4 expression by an L-selectin ligand? Cardiovasc Revasc Med. 2007 Jul-Sep;8(3):189-202.

Notoginseng (Panax Notoginseng ) Ekstresi

Araştırmalar orta ve yüksek doz Panax notoginseng saponinlerinin periferik dolaşımdaki, kemik iliği kök hücrelerinin seviyesini ve mobilizasyonunu uyardığını ve dolaşımdaki düzeyini arttırdığını göstermektedir.

Geleneksel Çin tıbbında kullanılan Panax notoginseng akut serebral enfarktüsü sonrasında vasküler endotelyal büyüme faktörü ve vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptör ekspresyonunu azaltığı ve serebral iskemiden sonra nörolojik fonksiyon hasarların iyileştirebildiği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.

Zhang J.et al. Chinese preparation Xuesaitong promotes the mobilization of bone marrow mesenchymal stem cells in rats with cerebral infarction. Neural Regeneratıon Research February 2016,Volume 11,Issue 2.

Esmer Yosun (Fucus Vesiculous) Ekstresi

Florotanninler ve fukoidan adındaki bileşenleri bilim dünyasında son dönemlerde giderek artan bir ilgi görmektedir.

Oral fukoidan uygulamasının CXCR4 (+) progenitör kök hücre popülasyonunu yüksek miktarda artırması ve daha fazla mobilize etme yeteneği klinik olarak belgelenmiştir.

Wijesinghe, W.A.J.P. Biological activities and potential industrial applications of fucose rich sulfated polysaccharides and fucoidans isolated from brown seaweeds: A review / Carbohydrate Polymers 88 (2012) 13–20
Irhimeh, M.R. et al Fucoidan ingestion increases the expression of CXCR4 on human CD34þ cells.Experimental Hematology 35 (2007) 989–994